Logo

 V sesja Mecenatu Skarbów Słowa (2017)

 


12 czerwca 2017 roku w godzinach od 9 do 12.30 miała miejsce V Sesja Mecenatu. Tradycyjnie zgromadziliśmy się w sali konferencyjnej muzeum i archiwum przy ul. Kolegiaty 2. Spotkanie rozpoczęło się od podziękowania dla nowych miłośników Skarbów Słowa, które w zastępstwie księdza prymasa złożył ks. inf. prof. Jerzy Stefański. W tym roku miłośnikami skarbów Słowa zostali księża proboszczowie Maciej Pacanowski (Grabowo Królewskie i Nowa Wieś Królewska) i Sławomir Zadłużny (Mielżyn i Gorzyce), ks. dr Jan Dohnalik – kanclerz kurii polowej WP i pan Maurycy Klatt z Gniezna.

W imieniu Wydawnictwa M z Krakowa pan Piotr Jedynak zaprezentował fac simile oprawy Złotego Kodeksu Gnieźnieńskiego. Jest to kolejny krok w kierunku wykonania fac simile całego XI-wiecznego rękopisu.

Następnym punktem programu było podsumowanie projektu Instytutu Historii UAM w Poznaniu pt. „Inwentaryzacja zasobu Biblioteki katedralnej w Gnieźnie”. Projekt grantowy został sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”. Podsumowanie przeprowadził dr Piotr Pokora, kierownik grantu. Prace odbywały się w latach 2013-2017 w siedzibie archiwum i były prowadzone zarówno przez pracowników archiwum, jak i zespół młodych badaczy z zewnątrz, głównie doktorantów historii UAM. W sumie przez grant przewinęło się ok. 20 osób. Zespołowi udało się skatalogować ok. 9 500 druków. Warto nadmienić, że karta katalogowa każdego druku zawiera wiele szczegółowych pól: autor, tytuł, wydawca, miejsce, rok wydania, dawne sygnatury, karty/strony, format, rozmiar w milimetrach, język druku, dedykacje, informacje dotyczące oprawy, proweniencji, uwagi. Zespół uczestników grantu przeprowadził ponadto wystawę starodruków w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu (2015 r.), opublikował znaczną liczbę artykułów i komunikatów naukowych oraz przedstawił wyniki prac na pięciu konferencjach naukowych.

Z kolei pani Marzena Szczerkowska przedłożyła sprawozdanie z prac konserwatorskich nad archiwaliami sądowymi, prowadzonymi obecnie w ramach projektu, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego pr. „Konserwacja archiwaliów sądowych (XIV-XVI w.) z katedry gnieźnieńskiej”. Archiwum uzyskało dofinasowanie na konserwację 345 dokumentów. Prace, rozpoczęte w styczniu, zakończą się w listopadzie br. Zostały one podzielone na cztery etapy według czterech grup dokumentów, posegregowanych pod względem stopnia i rodzajów zniszczeń.

Po przerwie nastąpiła prezentacja firmy CEIBA z Katowic, która dostarczyła wszelkie potrzebne materiały konserwatorskie i pokrewne na potrzeby w/w projektu konserwatorskiego.

Sesja zakończyła się sprawozdaniem Adama Bigosińskiego, studenta IH UAM, ze stanu opracowania archiwaliów z zamku w Gołuchowie, położonego w pobliżu Kalisza i Pleszewa. Dokumentacja liczy ok. 800 jednostek i trafiła do Gniezna w 1965 roku z parafii w Tursku. Obejmuje ona w akta od XVI do początków XIX wieku, do tej pory nie uwzględnione w żadnej publikacji. Adam Bigosiński rozpoznał do tej pory połowę tego zespołu akt, wyróżniając w nich kontrakty, dokumenty sądowe, kwity, listy, rejestry i spisy dotyczące różnych rzeczy oraz wydarzeń. Szczególnie ważne są dokumenty z XVIII wieku, gdyż ten okres dziejów Gołuchowa jest najsłabiej opisany.

W sesji wzięli udział dyrektorzy archiwów kościelnych z różnych stron Polski, uczestniczący w dniach 11-13 czerwca w IV Ogólnopolskim Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Gnieźnie.